Rescue Soft - софтуерна фирма


 
 

MEDICARE


Програмата е предназначена за лаборатории, които имат договор с НЗОК. Съобразена е с всички изисквания на НЗОК за попълване и печат на първичните документи, за изготвяне на месечни (хартиени и електронни) отчети, справки, класификация за пациентите и други.
 • Бързо и лесно въвеждане на Направленията за Медико-диагностична дейност и резултатните изследвания от тях.
 • Възможност за импортиране на пациентски листи от файлове предоставени на Общо практикуващите лекари от НЗОК.
 • Поддържа и въвеждането на пациентска листа генерирана от Nurse 2005.
 • Дава справки за всеки лекар поотделно по брой и видове изследвания влезнали от него.
 • Общи справки по лекари, МДД и видове изследвания и т.н.
 • Изготвя отчети изисквани от НЗОК, вътрешни отчети за самата лаборатория или управителя й.
 • Поддържа номенклатура от лекари, като има възможност за динамичното им въвеждане, т.е. още при самото регистриране на МДД, ако лекаря е нов той автоматично се включва в списъка с поддържаните лекари и техните лични данни.
 • Поддържа номенклатура от пакетите и цените на МДД като те по всяко време могат да се преконфигурират.
 • Резултатите от изследванията се въвеждат абсолютно елементарно, като се нанасят само стойностите.
 • В програмата е заложено всяко изледване какъв вид мерна еденица е и техните референтни стойности, като те автоматично си излизат при попълването или разпечатването на резултатите от изследването.
 • Следи се стриктно въвеждането на данните да е правилно, като при грешка потребителя се уведомява и се подканва да се поправи.
 • Въвеждането на грешни данни е избегнато до минимум.
 • Поддържа се външна работна дата и свободен избор за старт на номерата на въвежданите документи с цел лесна съвместимост при догонване на извършени вече дейности от лабораторията.  
 
Created by: Rescue Soft